1-فناوری های نوین در برداشت محصولات کشاورزی

2-کشاورزی دقیق و کاربرد سنسورها

3-مکانیزاسیون در مراحل برداشت و پس از برداشت

4-فناوری های نوین سورتینگ ،بوجاری و  خشک کردن

5-فناوری های نوین بسته بندی و انبارداری

6- فناوری های نوین در کاهش ضایعات

7-فناوری های نوین در فرایند محصولات کشاورزی

8-تجاری سازی فناوری های نوین

9-فیزیولوژی پس از برداشت

10-نقش اقتصاد و بازاریابی در برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

11- فناوری های نوین در کنترل آفات محصولات پس از برداشت