اهداف همایش:

1- توسعه و ارتقا مکانیزاسیون کشاورزی

2- کاهش ضایعات

3- فناوری های نوین در فراوری محصولات کشاورزی

4- ارتقا ارزش افزوده محصولات کشاورزی