مهندس مجتبی مزروعی
رئیس همایش
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
پست الکترونیکی: 2nchpnt [at] gmail.com
تلفن: 05133409155
دکتر علی اکبر مویدی
دبیر همایش
استادیار
پست الکترونیکی: moayediali [at] yahoo.com
تلفن: 051-33409155
کمیته علمی
دکتر الهام آذرپژوه
دبیر علمی
استادیار
پست الکترونیکی: azarpazhooh [at] gmail.com
تلفن: 051-33409155
کمیته اجرایی
دکتر محمد حسین سعیدی راد
دبیر اجرائی
دانشیار
پست الکترونیکی: saiedirad [at] yahoo.com
تلفن: 05133409155
دکتر فخری شهیدی
دبیر کمیته تخصصی صنایع غذائی
استاد
پست الکترونیکی: fshahidi [at] um.ac.ir
تلفن: 05133409155
دکتر سعید ظریف نشاط
دبیر کمیته تخصصی ماشین های برداشت
استادیار
پست الکترونیکی: zarifneshat [at] yahoo.com
تلفن: 05133409155
دکتر حسین چاجی
دبیر کمیته تخصصی ماشین های پس از برداشت
استادیار
پست الکترونیکی: hchaji53 [at] gmail.com
تلفن: 05133409155
مهندس صمد نظرزاده اوغاز
دبیر کمیته تخصصی کشاورزی دقیق
مربی
پست الکترونیکی: sanazarzadeh [at] yahoo.com
تلفن: 05133409155
دکتر ابراهیم گنجی مقدم
دبیر کمیته تخصصی فیزیولوژی پس از برداشت
دانشیار
پست الکترونیکی: eganji [at] hotmail.com
تلفن: 05133409155
دکتر سودابه عین افشار
دبیر کمیته تخصصی فرآوری پس از برداشت
استادیار
پست الکترونیکی: soodabeheyn [at] yahoo.com
تلفن: 05133409155
کمیته برگزاری
مهندس محمد رضا قوسیان مقدم
رئیس
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
پست الکترونیکی: 2nchpnt [at] yahoo.com