حامیان محترم همایش جهت درج نام در سامانه همایش میتوانند با دبیر اجرائی همایش آقای دکتر سعیدی راد با شماره همراه 09155029247 تماس داشته باشند