گواهی پذیرش مقاله
1396-04-04

باتوجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه، دوستانی که نیاز به گواهی پیش ازموعد دارند حداکثرتا  15 مردادماه 1396 نسبت به واریز وجه ثبت نام اقدام  تا پس از داوری حداکثرتا20 مرداد ماه نسبت به صدورگواهی پذیرش مقاله اقدام گردد. بدیهیست درخواست هایی که تا تاریخ فوق واریز ننمایند فرصت صدورگواهی پیش ازموعد راازدست میدهند.