عدم نیاز به حضور برای ارائه پوستر
1396-04-04

شرکت کنندگان محترم که مقاله آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده و برای ارائه آن مشکل حضور دارند میتوانند به همراه پرداخت وجه ثبت نام مبلغ پانزده هزار تومان اضافه جهت چاپ پوستر پرداخت نمایند و فایل پوستر را به ایمیل همایش ارسال و اطلاع دهند. بدیهی است گواهی ارائه پوستر به ادرس آن ها ارسال خواهد شد.