محل برگزاری همایش
1396-07-14

آدرس محل برگزاری همایش: مشهد- ابتدای جاده نیشابور- روبروی پلیس راه طرق- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- پردیس یژوهش - ایستگاه- سالن پیام طرق(اینجا را کلیک کنید)